IVENSA VESTI / ONLINE NOVINE
izmene zakona porez nekretnine drustvo.html

Kada budete kupovali nekretnine od 01.01.2020., čitav posao moći ćete da obavite na jednom mestu - kod notara.

Ministarstvo finansija je objavilo na svom sajtu izmenjenu verziju i dopune Zakona o porezima na imovinu. Ovaj zakon trebalo bi da počne da se primenjuje od 01.01.2020. godine. Kao osnovni razlog njegovog donošenja navedena je ,,potreba da se smanji administriranje u vezi sa prometom nepokretnosti“.

Izmena od posebnog značaja za građane je ta što neće podnositi nijednu prijavu koja se tiče prometa nekretnina, već će umesto njih to raditi notari. Svi podaci dostavljaće se katastru, preko e-šaltera, nakon čega će se prosleđivati Poreskoj upravi koja utvrđuje visinu poreza. Najvažnije izmene tiču se ukidanja obaveza za građane koji kupuju ili prodaju nekretnine, ili dobijaju na poklon, da podnose prijavu za porez za prenos prava – umesto njih to će raditi notari. Dalje, kada preko notara vrše kupoprodaju nekretnina, fizička lica više neće podnositi prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na imovinu.

"Nove izmene imaju za cilj da se građanima i poreskoj administraciji smanji dosadašnja spora procedura u poreskim poslovima. Za opštine i poresku upravu ovo znači bolju i bržu dostupnost informacija od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, a građanima štedi vreme jer neće morati sami da obilaze šaltere", pojasnila nam je Jelena Holcinger, stručnjak na švajcarskom programu "Reforma poreza na imovinu".

Član 34. izmenjenog zakona: ,,Poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon prava na nepokretnosti, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po osnovu isprave koju je sastavio, overio i potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad u skladu sa čl.17. i 29. ovog zakona poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe i potvrđivanja isprave (u daljem tekstu: izvršenje radnje) odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik.

U članu 6. izmenjenog Zakona dodaje se novi stav 3. koji glasi: Kad obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 34. ovog zakona, rok iz stave 2. ovog člana počinje da teče od dana predaje javnom beležniku, odnosno poreskom organu, dokaza od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje koje poreski organi, dokazi od značaja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje koje poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko Servisne magistrale organa, odnosno od dana isteka roka ostavljenog obvezniku u poreskom postupku za dostavljanje tih dokaza.

Autor – M. B.; Urednik - I.S.

SVIĐA VAM SE ČLANAK ? DONIRAJTE SREDSTVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ PORTALA !


OSTAVITE VAŠ KOMENTAR